Board

Sandis Tsaka - Chairman
Gwaibo Mairi - Director Southern Confederation
Russ Kaupa - Director Northern Confederation
Joe Tokam - Director Highlands Confederation
Alois Tobata - Director NGI
Graham Osborne - Independent Director
Don Fox - Independent Director
Sudhir Guru - Independent Director